Zahvaljujući Institucionalnoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj i stabilizaciju civilnog društva udruga Jaglac razvija četiri temeljna programa između kojih je i Program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice kojim se želi pridonijeti stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osviještenog i humanog društva na način da se osigura izgradnja otvorene i vitalne zajednice te pruži potpora socijalno osjetljivim i isključenim skupinama u društvenoj afirmaciji u ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz poticanje aktivnog sudjelovanja građana i svih dionika, podršku osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u stvaranju preduvjeta za integraciju i kreiranje jednakih mogućnosti teško zapošljivih skupina za život u zajednici te ostvarivanje njihovih temeljnih, demokratskih prava. Ovaj program je jedan od ključnih programa koji se njeguje i razvija od osnutka udruge.

 U prvom polugodištu unaprijedili smo menadžmenta volontera udruge Jaglac održavanjem baze od 20-ak volontera angažiranih na svim područjima Programa udruge Jaglac:
– angažman volontera provodi se u skladu s preporukama nadležnih tijela vezano uz epidemiju uzrokovanu COVID 19
– uključeno je 14 volontera koji su odradili 366 volonterskih sati
– izdane su 3 Potvrde o volontiranju i jedna Preporuka kod zapošljavanja 1 volonterke
– 3 volonterke sudjelovale su na ukupno 5 on-line edukacija za podizanje znanja i vještina rada u organizacijama civilnog društva od kojih je i dvodnevna on-line edukacija „Upravljanje volonterima“ koju je proveo DKOLEKTIV iz Osijeka u organizaciji Nacionalne zaklade na kojoj su sudjelovale 2 volonterke udruge Jaglac                                   – provedene su 2 inkluzivne volonterska akcije na uređenju vanjskog prostora udruge Jaglac na 2 lokacije; sadnja krumpira i batata u koje su se uključili građani i volonteri udruge “Jaglac”, ukupno je sudjelovalo17 volontera koji su odradili 78 volonterskih sati                                                                                                                                    – volonterska podrška u organizaciji Dana otvorenih vrata i Humanitarnog turnira za Jaglace u Čačincima

 Iako udruga Jaglac trenutno zapošljava 43 djelatnika volonteri su nam još uvijek neophodni i dragocjeni jer doprinose kvalitetnijem radu Udruge na čemu im zahvaljujemo.

Povećaj font
Kontrast