Nastavljena je organizacija okruglih stolova u pet slavonskih županija u okviru projekta SOS-NET.

Treći po redu okrugli stol održan je u Požegi. Tema okruglog stola je, kao i na prethodnima, „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“, a svrha je poticanje kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga. Na okruglom stolu sudjelovalo je više od trideset predstavnika dionika iz sektora socijalnih usluga od kojih je većina sudjelovala u konstruktivnoj diskusiji na temu socijalnih usluga u zajednici.
Govoreći generalno saznali smo da na području Požeško-slavonske županije nedostaje stručnog kadra za pružanje socijalnih usluga(socijalni radnik, socijalni pedagog i sl.). Utvrđeno je, također, da postoji problem neusklađenosti Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga sa stvarnim uvjetima na terenu. Među problemima prepoznat je i nedostatak suradnje te protočnosti informacija o potrebama i ponudi socijalnih usluga (nema komunikacije među pružateljima i tražiteljima socijalnih usluga.
Socijalni planovi na razini Županije donose se svake godine no uglavnom se sastoje od interventnih mjera i nedostaje im inovativnosti u rješavanju socijalnih problema.

ZAKLJUČCI:

  • Potrebno je raditi na inovativnim i kontinuiranim socijalnim uslugama u skladu s potrebama na području Požeško-slavonske županije (PSŽ);
  • Potrebno je pristupiti osnivanju volonterskog centra na području PSŽ;
  • Nužno je umrežavanje;
  • Potrebno je osnaživanje kapaciteta kroz partnerstva;
  • Nužna je senzibilizacija dionika;
  • Izraditi bazu podataka radi bolje komunikacije;
  • Omogućiti pristup informacijama